Kritiek op proces WA Direct

/ oktober 6, 2020/ Dialoog/ 0 comments

Het betreft hier een pilot waardoor er vanzelfsprekend een aantal criteria zijn vastgesteld. De vraag is wel hoe WA Direct in de toekomst gaat werken als er bijvoorbeeld geen door beide partijen ondertekend schadeformulier is of als één van de verzekeraars geen deelnemer van WA Direct is? Één van de doelen is namelijk om ervoor te zorgen dat er één loket is, de verzekeraar, bij wie de verzekerde altijd aan kan kloppen. Later zullen wij dieper ingaan op het principe van één loket.

Schuldpositie van de WA verzekerde

Als voldaan is aan alle criteria van WA Direct, dan dient verzekerde akkoord te gaan met de schuldpositie. De vraag is wel in hoeverre verzekerde hier echt bij betrokken wordt. Dit terwijl het duidelijk in het proces van WA Direct beschreven staat.

Hersteller

Daarnaast blijkt uit de schematische weergave van het Verbond dat de WA schade vastgesteld zou moeten worden bij een aangesloten hersteller. Wat als verzekerde dit niet wenselijk vindt om wat voor een reden dan ook? Heeft de WA verzekerde dan inderdaad de keuze om naar een andere hersteller te gaan en wordt er dan ook zo makkelijk omgegaan met de calculatie? Wat als de uiteindelijke calculatie toch niet blijkt te kloppen?

WA schades en OVS

De schade wordt volgens het proces van WA Direct afgewikkeld op basis van OVS, maar niet elke situatie leent zich daarvoor. Er dient nog altijd kritisch naar de omstandigheden van het geval gekeken te worden. Bijna geen één schade is hetzelfde. Wordt dit nog wel in acht genomen? En wat als je het niet eens bent met de uiteindelijk beslissing? Met wie ga je dan de discussie aan, je eigen WA verzekering of de (verzekeraar van de) tegenpartij? Is er een waarborg dat verzekerde niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt? In hoeverre gaan verzekeraars een beroep doen op de rechtspraak, indien jij het niet eens bent met de beslissing? Kortom: hoe ver strekt de hulp van de verzekeraar?

Schaderegistratie

Krijg je als verzekerde een CIS-melding als je melding maakt via WA Direct? Dit is namelijk niet de bedoeling als het een verhaalbare schade is, maar wordt desondanks toch vaak makkelijk doorgevoerd en niet aangepast indien nodig.

WA Direct verplicht?

In hoeverre is het ook verplicht gebruik te maken van WA Direct? In Nederland staat de keuzevrijheid, ook die voor rechtshulp, hoog in het vaandel. Maar zorgen verzekeraars en straks niet voor dat dit ontmoedigd gaat worden?

Doel van verzekeren

Een belangrijke doelstelling bij het aansprakelijk stellen is dat de benadeelde teruggebracht wordt naar de situatie van voor het ongeval. Een volledige direct verkeersverzekering zou betekenen dat dit niet altijd meer het geval gaat zijn. Je dient je dan namelijk zelf te verzekeren tegen schade die een ander jouw toebrengt. Verzekeraars zijn daarbij vrij om bepaalde situaties uit te sluiten of de verzekerde som te bepalen.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.