Verzekeren in andere landen

/ oktober 22, 2020/ Dialoog/ 0 comments

In landen om ons heen bestaat een afgeleide van WA Direct al langere tijd. In eerste instantie is verzekeren bedoeld ter bescherming van het eigen vermogen bij aansprakelijkheid. Dit is steeds meer gaan verschuiven naar de bescherming van het slachtoffer. Die moet ergens aan kunnen kloppen om schadeloos gesteld te worden. Maar waar? Dat kan soms voor problemen zorgen.  

Het idee in landen om ons heen is dat je met een aansprakelijkheidsverzekering niet verzekerd bent voor het eigen vermogen, maar om als slachtoffer beschermd te worden tegen het onvermogen van de aansprakelijke partij.  

België

In België heeft iedere benadeelde die schade heeft geleden als gevolg van een gebeurtenis waarvoor iemand anders aansprakelijk is, een eigen recht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker. Het eigen recht resulteert in een rechtstreekse vordering op de verzekeraar. Voordat het eigen recht van de benadeelde in 1992 werd uitgebreid en veralgemeniseerd, bestond het alleen voor enkele specifieke gevallen, zoals voor een slachtoffer van een verkeersongeval veroorzaakt door een motorrijtuig en voor een benadeelde van een schadegeval tegenover de verzekeraar van de aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing in bepaalde voor het publiek gewoonlijk toegankelijke gebouwen. Slachtoffers die op een andere wijze schade hadden geleden hadden geen eigen recht tegen de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Zij hadden ‘slechts’ een voorrecht op de vergoeding die de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker op grond van de verzekeringsovereenkomst aan zijn verzekerde verschuldigd was. In 1992 is, naar voorbeeld van de Belgische WAM, een eigen recht van de benadeelde geïntroduceerd waardoor deze rechtstreeks zijn schadevergoeding ontvangt, zonder dat die eerst tot het vermogen van de verzekerde heeft behoord. Het doel was identiek aan die van de WAM: voorkomen dat de rechten van het slachtoffer in gevaar zouden komen als de verzekeraar van de aansprakelijke partij zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst niet zou nakomen. 

Frankrijk

In Frankrijk spreekt men van ‘L’action directe’. Dit houdt in dat de benadeelde zich rechtstreeks kan wenden tot de aansprakelijkheidsverzekeraar en dat deze verzekeraar de vergoeding rechtstreeks betaalt aan de benadeelde en niet via de omweg van het vermogen van de verzekerde. 

Duitsland

Ook in Duitsland heeft er een verschuiving van bescherming van het vermogen van de aansprakelijke partij naar bescherming van het slachtoffer plaatsgevonden. De benadeelde heeft onder het huidige Duitse recht bij onverplichte verzekeringen in beginsel geen rechtstreekse aanspraak tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. Het Duitse recht hanteert zowel een materieel als procesrechtelijk “Trennungsprinzip” waarbij van elkaar worden onderscheiden de rechtsverhouding tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar (de zogenoemde “Deckungsverhältnis”) en de rechtsverhouding tussen de benadeelde derde en de verzekeringnemer (de zogenoemde “Haftpflichtverhältnis”). Deze twee verhoudingen staan zelfstandig naast elkaar en de derde kan bij een vrijwillige aansprakelijkheidsverzekering niet rechtstreeks de verzekeraar van de schadeveroorzaker tot betaling aanspreken. Hij zal ofwel de schadeveroorzaker moeten aanspreken, ofwel de vordering van de schadeveroorzaker op diens verzekeraar moeten overnemen. De derde heeft wel een mogelijkheid de verzekeraar rechtstreeks te benaderen als er een benadeling van zijn rechten dreigt. 

Zweden

In Zweden hebben ze een hybride systeem van first party verzekering en het aansprakelijkheidsrecht geïntroduceerd. Een schadeclaim dien je in Zweden in bij je eigen verzekeraar. Die kan de schade ergens anders verhalen. Door de claim in te dienen bij je eigen verzekeraar, verlies je zelf het vorderingsrecht op de aansprakelijke tegenpartij. Deze vordering neemt jouw eigen verzekeraar over. Fietsers of voetgangers kunnen nog wel rechtstreeks naar de verzekeraar van de bestuurder van het motorrijtuig gaan om de schade zodoende verhaald te krijgen.  

WA Direct

Het Zweedse model lijkt het meest op WA Direct: je kunt de schade melden bij je eigen verzekeraar, die de vordering dan overneemt. Deze route is echter geen verplichting op dit moment. Het slachtoffer kan nog altijd beslissen om ofwel de schade via de eigen verzekeraar te verhalen ofwel dit zelf te doen al dan niet met hulp van een belangenbehartiger.  

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.